Elf Names logo


Нажмите на эту кнопку, чтобы просмотреть имена Elezen

Генератор имен Elezen | Имена Елезена

Если вы ищете имена Elezen для своего персонажа Final Fantasy XIV , вам следует попробовать онлайн-инструмент генератора имен Elezen. Вам также следует проверить нашу коллекцию имен Elezen.

Elezen Name Generator

Кто такой Елезен?

Элезен - это вымышленный персонаж и раса, которых вы можете увидеть в Final Fantasy XIV. По характеристикам они похожи на людей, но выше людей. Они стройные, с заостренными ушами. Элезен - раса, которая довольно легко и мирно сосуществует с другими расами. У них отличный слух.

Элизены - отличные лучники и воры. Еще они любят жить на природе. Продолжительность жизни Elezens больше, чем у других рас. Есть два типа Elezen Wildwood и Duskwight. Elezens Wildwood живут в лесу, но они медленно приспосабливаются к городской жизни. Элизены Сумеречного леса живут в пещерах и не уважают Элизенов Дикого леса.

Мужские элезенские имена

Male Elezen Names
Omonaka Kanore Mitsubuto Kosato Sakarano Noruki
Morigisawa Hidemao Koyakita Miyayoshi Sokida Notada
Kawaba Shihito Suganashi Aratsugu Ikekami Yotsugu
Mochikida Okadon Hamanari Yamuku Fumine Yusukusho
Omobashi Fusaki Ogami Tadinso Tatsujima Miyahi
Kirihei Yoshirai Otobaru Makeno Wakagi Sohira
Mitsuragi Tatsukan Kagi Kagemaro Midate Matasaburo
Rima Yoritoru Osagata Jakira Kinoragi Ennozen
Minamatsu Katsumichi Wakumaki Hokuzo Umenda Ennosine
Onara Sakuchiro Kuchi Takesumu Yamiya Daimuro
Enorata Manatake Matsukuro Sadakichi Rinashi Matsunaga
Wakimiya Nariseki Hayanashi Hyomeisetsu Makibashi Kunihisa
Wakihata Hyorobei Umebi Utapachi Morihaya Hachikoji
Chibaru Gekoji Omomine Koharu Tahami Tatora
Dekuma Akitomu Hanabuto Morosaki Tama Matsuhiro
Okikaga Yokuni Rimatsu Yugosa Haribata Chotsuna
Asahaya Kawatoshi Ichimitsu Ennoyuki Masunishi Kuko
Hisaraki Norumi Aimura Kyumitsu Kurirata Gesa
Haranaha Azukoto Iwahira Atanobu Shinomitsu Hyorao
Harikawa Matakuni Natsukono Matsutsugu Imahei Mamoshi
Yasugimoto Utahide Naribashi Ryubuchi Hagikiri Sadane
Shinori Kanzagoro Kobahei Kyujuro Takabuto Kamei
Michi Takagawa Rakumori Matsugeru Onakura Hohi
Shirabira Katsutsuzan Umenari Baifusa Sumigita Okarumi
Onamuro Kamarata Sekida Tomonao Suzubara Arihira
Wakakida Yunjiro Okagishi Tatsudasu Sega Kojukoto
Azubuto Kyushisai Shirabata Montapachi Rikibi Katsusa
Sugagimoto Kyushin Tatsubara Masamba Sugimaya Hidemba
Tatekuda Hisaharu Murano Tatsuteru Kuwanuma Kunikuni
Arimachi Kojusato Akaraki Azuzo Okahara Tomorumi
Ichihisa Naritomu Yanamuro Soyasu Edani Akenori
Minagawa Utamuro Migita Haratan Uzuda Yugoginori
Mikami Akachu Uranishi Donaga Tomiba Mitsuharu
Yadamano Miyahi Tsuda Yasayuki Kanagisawa Benjinore
Nihei Higawa Suminen Shuzane Uzuba Hachinpachi


Женские элезенские имена

Female Elezen Names
Hamatomi Shiruri Fuhisa Matsukura Hayagi Wakakiko
Horikawa Osachi Zakakida Kazumami Shiratsami Makito
Yuhaya Tamo Rima Mayoriko Makisu Etsunari
Demuro Honone Rikitsami Karuri Motosuchi Tashi
Akashita Ayaneko Minamine Asamachi Sugisho Marizumi
Koyagae Kiyoto Matsuda Tokizu Murabashi Tano
Inazumi Domiju Kodamachi Eyama Ebihisa Jokuri
Osashida Reimiko Mochiyama Haruki Horikida Kaya
Sakugami Tanamo Mitsugusa Homika Kumabira Tsukikari
Ishiguchi Sururi Sugibu Kaisago Kurokaze Hikuri
Ohashi Yuyumi Zakabaru Kusagi Akakaga Rinatomi
Sekiwagi Sumami Konirima Medoka Yamano Takakemi
Yorigami Aizomi Ashiraki Tsumomi Yashima Sakichi
Moto Kami Kuribashi Kukitsumi Hiragami Himetsumi
Segawa Harusumi Shinoba Asachiko Makijima Mayohomi
Ameme Mitsugisa Howa Mayome Mawasho Suzuna
Sekitagi Fuyurumi Ishitani Urasaki Wakikama Sakurime
Chigi Yusumi Totsuki Mesaki Furubaru Maridiri
Aiyoshi Nise Amakida Matsugi Kagunen Mayokari
Katazuma Sakemi Amane Itsutsune Yamadera Midoko
Mawasuda Tokikari Sakisone Kimikari Hayahata Fumisumi
Isoto Hanatsu Tatsunoda Itsunatsu Wakuyomi Chinane
Nagaziwa Tatsuchi Hashimisu Kiya Oshinuma Akomaki
Yadahei Rairiko Kuroraki Matsuto Sakigusa Sawamami
Ichihaya Machiru Marukawa Amameko Oshigata Nirari
Dehoshi Midorime Shinobe Makumi Mizutsuka Mikatomi
Edahata Mitsukiko Yakumatsu Chisumi Tatsugawa Rudori
Shihisa Etsuhomi Amo Donami Sugisone Kiyoshi
Yakida Tsukiyoshi Kobase Sakumo Isetanda Atsutsuyo
Akanashi Ureri Umehira Umesa Mochibashi Hoshiru
Ikebaru Ryotomi Koshiro Misarabi Iwami Misatose
Horishita Chinahana Mawashige Tanisa Hayamiya Harutose
Hayakaze Akihomi Hayakuda Asami Chiruta Shihona
Kagata Isakiko Ashishi Sanatomi Tahakiri Anetsu
Okishiba Kononeko Natsugishi Asanuye Koyaroma Aneri

См. Другие сообщения по теме:
Генератор имен табакси
Генератор имен гоблинов

Надеюсь, вам понравился наш онлайн-инструмент для создания имен Elezen. Поделитесь этим инструментом со своими друзьями, а также прокомментируйте выбранные вами имена.