Elf Names logo


Click on this button for Celtic Names

Celtic Name Generator | Celtic Scottish Names Collection

Celtic Name Generator to you can generate 1000s of Bosmer names with one click. If you are looking male Celtic names or Female Celtic names, to name generator you can generate it.

Celtic name generator

Who is Celtic?

Celtic character is the mythical character that you can see in the Dungeon and Dragons. Celtics have similar physical characteristics to humans but they are stronger than humans. Their height can be around 6 feet and they can live more than 120 years. They have a good connection with nature so you can say that they are experts with the skill of nature.

Celtics live in the tribes. These tribes have respect for the spirits who live around them. The primary role of Males in the tribe is hunters and they are the protectors of the tribe. Women are familiar with the battle and the youngsters are being trained in every manner so that they are ready for every situation.

100+ Male Celtic Names

Collection of Male Celtic Names
Coinneach Griogal Frangean MacRusachainn Tasgall Sutharlainn
Raibeart MacTuirc Anndrais MacLachlainn Uilleachan MacCalmain
Murchadh MacShealbhaigh Daibhidh MacCosgraigh Munga MacMhanachain
Ianatan MacUrchaidh Seaghdh Buideach Seonaidh MacSual
Tormod MacTuirc Peadrus MacMhata Risteard MacIlleSheathnaich
Peadar MacIlleChomhghain Fionnlagh Crannach Benneit MacIlleGhlais
Uailean MacBheathaig Iomhar MacMhata Micheil MacIlleDhubhthaich
Dubhghall MacRiocaird Iain Ciarach Eachann MacUisdein
Tiobaid Caimbeul Maolruibh Morganach Ailean MacCuilcein
Amhlaidh Camshronach Gillebeart MacLuinge Tomag Buiseid
Ualan Preas Ualan Coineagan Aindreas MacFuirigh
Eanruig MacSporain Anndrais MacDhuibh Adaidh MacTuirc
Mungan Andarsan Donnchadh MacCoinnich Muireach Seadhg
Cuithbeart MacFhearghais Tadhg GillEasbaig Ualraig MacMhaighstir
Oisean MacLianain Simidh Loganach Gille-Caluim Niocalsan
Niall MacRabaidh Amhladh MacUilleim Adaidh MacCumasgaigh
Uilleam Roideach Eirdsidh MacThorcaill Bhaltair MacAsgain
Fionnghall MacDhrostain Fionnghan MacAnndrais Harailt MacIlleChatain
Torcadall Gallach Tadhg MacIlleChathbhaidh Iomhair MacDiarmaid
Peadrus Singleir Cormac MacUaraig Eoghann MacRath
Peadrus MacUrardaidh Iain MacGobhainn Daniel MacDhubhaich
Para MacConnain Artair MacCionadha Neacal MacFhionghuin
Seocan O'Brolchain Bhatair MacCuilcein Guaidre Arasgain
Artair MacMhurardaich Angaidh MacUrardaidh Ailbeart MacLachlainn
Ruairidh MacIlleChomhghain Ianatan Siosalach Seoc Rathais
Griogair MacCumhais Anndra MacGobhainn Bearnard Gearailteach
Cormag Boid Seoras Ceannaideach Tomaidh Baran
Ianatan Roid Cuithbeart MacMhuirich Raghnall MacCiarain
Adhamh Cuimeanach Bhatair MacMhannain Ellair Seathanach
Tormod MacIlleSheathanaich Adhamh Morganach Niall Druimeineach
Fionn MacAdaidh Tasgall MacGlaisein Tadhg MacCinidh
Angaidh MacPheadarain Torcull MacThorcadail Diarmad MacGille
Eanraig MacAnndra Griogair MacNeacail Neachdainn Caoidheach
Eairdsidh MacIlleGhlais Fearghas MacIlleRuaidh Baltair MacMhaighstir
Raghnall Dunaid Diarmad MacDhiarmaid Eoghann MacCathain

100+ Female Celtic Names

Female Celtic Names
Iseabal Lobhdain Peigi MacPhilip Magaidh Seadhg
Peigi Allanach Beileag MacCoinnich Gormall MacUaraig
Aingealag MacAnndra Simeag Urchardan Ciorstaidh MacIlleChatain
Ealasaid MacAoidh Ciorstan MacPheadair Beitidh MacCeallair
Doileag MacLabhrainn Ailios MacFhearchair Aimil Singleir
Leagsaidh MacAbhsalain Ailios Canonach Maighread MacAnndrais
Leagsaidh MacBhiocair Curstag MacLiuthar Dolag Gallach
Ailis Druimeineach Ceitidh MacComhainn Marsail MacGilleFhialain
Caitlin MacFuirigh Deirdre MacGill'Earnain Ciorsdan MacChoinnich
Ealasaid MacNaomhain Mairead Seadh Floireans MacIlleChomhghain
Aimil Buideach Eamhair Druimeineach Eiric Matharnach
Peigi MacCiomalain Mairearad MacCuidhein Caitlin MacCosgraigh
Aingealag MacGaradh Floireans Canonach Doileag MacPheadrais
Doilidh Lobhdain Beitris MacMhaolagain Milread Gilios
Doirin Ambarsan Ailis MacMharais Frangag MacRoithridh
Giorsail Friseal Caitlin Caoidheach Anabla MacUchtraigh
Curstaidh Griogalach Calaminag MacBhiocair Doileag MacEamailinn
Una MacDhubhthaich Muireall MacCosgraigh Muire Guaire
Oighrig MacShealbhaigh Simeag Druiminn Leitis MacLiuthar
Stineag MacDhubhaig Moireach Latharnach Beathag MacFuirigh
Doileag MacGobhainn Marta MacUchtraigh Peigi MacEalar
Ciorsdan Caimbeulach Sorcha MacEanraig Mairead Druimeineach
Simeag Griogal Doileag MacSporain Raghnaid MacLulaich
Deirdre GillEasbaig Mairearad MacCuirc Moire MacPhairce
Ciorstaidh Eabarcrombaigh Eiric MacRiocaird Eiric Caimbeulach
Ceana MacCuilcein Seonag Peadarsan Lili MacDhrostain
Diorbhail MacFhionghuin Peigi MacNeachdain Ailios MacBharrais
Ailios Sutharlan Eimhir MacSuain Floireans MacRaibeirt
Beathag MacBhiocair Curstag Sutharlan Moibeal MacDhrostain
Milread MacDiarmaid Bearnas MacCuaig Giorsail Urchadainn
Eiric MacLughaidh Marsaili MacIlleGhlais Beitidh Ceanadach
Iseabal Caolaisdean Mairearad Ailpeanach Rut Suthurlanach
Raonaild MacColla Iseabail MacCathbharra Marta MacIlleMhoire
Moibeal Lobhdain Bhioctoria MacNeacail Iseabal MacNaomhain
Aoife MacIlleNaoimh Beasag MacFhearchair Stineag MacRaghnaill

See More: Troll Name Generator

I hope you like our Celtic Scottish Name Generator and Celtic Names for your Scottish Character. Please share this name generator with your friends. Thank you...